Strona główna » Polityka prywatności

Dystrybutor

ALARMTECAMBIENT SYSTEMATTEBCSBCS BASICBCS LINEBCS POINTBCS PROBITNERBOSCHCARRIERCROWCyberPowerD+HDSCEASTEL HOMEELFONELMES ELECTRONICEURAFIBARO GENEVOHIKVISIONINIM ELECTRONICSIPOXKABEKaDeKIDDE CommercialMERCORPOLON-ALFAPULSARQNAPROGERROPAM ELEKTRONIKSAMSUNGSATELSIEMENSSOLO DETECTOR TESTERSTEXECOMTRACKIMOVIDICONW2WESTERN DIGITALYOTOGI

Aktualności

 • Sierpniowa promocja urządzeń marki BCS

  Promocja BCS
  Klienci narzekają że drogo? Inflacja nadal szaleje? Mamy na to idealne rozwiązanie!
  Sierpniowa promocja kamer i rejestratorów BCS.  Wybrane modele urządzeń BCS w obecnej promocji oferujemy nawet z 60% rabatem!

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

Polityka prywatności

Dane osobowe i ich przetwarzanie. 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) Firma Handlowo Usługowa ASTOR z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kazimierza Odnowiciela 14, Kraków 31- 481, NIP: 662-117-18-76. tel.: 12 638 31 52, fax.:12 444 70 49, email: biuro@astoralarm.pl.  (zwana w Polityce Ochrony Prywatności: „F.H.U. ASTOR”), informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku ze złożonym zamówieniem lub podczas korzystania z witryny astoralarm.pl. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.


F.H.U. ASTOR zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do złożenia zamówienia i jego realizacji, udzielenia odpowiedzi na skierowane do F.H.U. ASTOR pytania, marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty handlowej i usługowej.


F.H.U. ASTOR gromadzi dane podane przez Użytkownika w udostępnionym formularzu rejestracyjnym indywidualnego konta Użytkownika.


Dane te obejmują:

 • nazwisko i imie
 • nazwę firmy
 • adres zamieszkania lub siedziby
 • adres korespondencyjny
 • adres e-mail
 • numer telefonu

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z witryny astoralarm.pl. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Podanie danych oznaczonych w witrynie astoralarm.pl jako wymagane, jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia zamówienia i jego realizacji na rzecz Użytkownika lub rejestracji Użytkownika na witrynie astoralarm.pl.


W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Użytkownika w witrynie astoralarm.pl lub złożenie zamówienia i jego realizacja rzecz Użytkownika.


Podstawą przetwarzania przez F.H.U. ASTOR danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez F.H.U. ASTOR informacji na temat swojej oferty handlowej i usługowej na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu F.H.U. ASTOR (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez F.H.U. ASTOR informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.


Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. W związku z tym dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, dostawy zamówionych urządzeń oraz lub świadczenia zamówionej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami -okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz F.H.U. ASTOR usługi, np. hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania witryną astoralarm.pl.


F.H.U. ASTOR  powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz F.H.U. ASTOR  usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez Serwis, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporządzeniem. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi dostawy urządzeń firmą kurierską, płatności elektronicznych lub kart płatniczych, Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe usługi na rzecz F.H.U. ASTOR


Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.


Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu produktów i usług własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.


F.H.U. ASTOR umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.


F.H.U. ASTOR może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin witryny astoralarm.pl lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.


Jeżeli Użytkownik umieszcza w witrynie astoralarm.pl lub przesyła do F.H.U. ASTOR w wiadomościach e-mail jakiekolwiek dane osobowe innych osób w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.


Dodatkowe informacje o cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.


Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem. Umożliwiając oferowanie lepiej dopasowanych i bardziej dostosowanych do wymagań Użytkownika usług, jak też ułatwiać połączenie i logowanie w interesujących Użytkownika witrynach internetowych.


Pliki typu cookies są wykorzystywane przez F.H.U. ASTOR również do celów:

statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych statystyk funkcjonowania witryny astoralarm.pl oraz odwiedzin Użytkowników, prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.


Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Metoda wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej udostępniana jest przez dostawcę przeglądarki www z której Użytkownik korzysta.


Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryn internetowych F.H.U. ASTOR.


Pozostałe dane

W niektórych przypadkach F.H.U. ASTOR gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności witryny oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną astoralarm.pl.


Dane Użytkowników są także przetwarzane przez F.H.U. ASTOR w celu zautomatyzowanego przetwarzania w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez F.H.U. ASTOR, które polega na wykorzystaniu danych osobowych Użytkowników do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, wiarygodności, zachowania, lokalizacji Użytkowników. Każdy Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw na profilowanie przez F.H.U. ASTOR, jeżeli uzna, że profilowanie narusza jego prawa i wolności, chyba że administrator danych wykaże nadrzędność własnego interesu wobec praw i wolności osoby. Sprzeciw na profilowanie Usługobiorca może wyrazić bezpłatnie w dowolnej formie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z F.H.U. ASTOR.


Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.


W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.


Kontakt

Użytkownik witryny astoralarm.pl może w dowolnym czasie skontaktować się z F.H.U. ASTOR  w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób F.H.U. ASTOR  wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej: biuro@astoralarm.pl.


Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

F.H.U. ASTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej www.astoralarm.pl.


Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Przejdź do strony głównej
Negocjacja cen
Newsletter

 

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu